Độ sâu hồ chứa từ vệ tinh của TCarta đóng vai trò quan trọng trong dự án định vị nuôi trồng thủy sản

Kỹ sư Anh và hội tư vấn khoa học, BMT đang sử dụng vệ tinh độ sâu hồ chứa từ  TCarta như một bộ dữ liệu phán đoán trong lựa chọn hồ nuôi cá mới ở Arabian Gulf. BMT  đang tuyển chọn…