Dinner-party hosted by FIMO Center on the occassion of the TORUS VNU Cloud Inauguration

On Tuesday 04 September, a dinner-party at the Brazil Grill Garden after the inaugural event in the afternoon was held by FIMO Center. The dinner was attended by Dr. Nguyen Thanh Thuy and Dr. Tran Xuan Tu from UET-VNU, Dr. Man Quang Huy from…

Nỗ lực lập bản đồ dưới lòng đất

Hiện nay, các công trình dưới lòng đất ngày đang phát triển nhanh chóng và trở thành một hệ thống ngầm khổng lồ dưới lòng đất. Ở hầu hết các thành phố lớn, giống như bạn không thể…