Entries by Phuong Hoang Xuan

LiDAR được sử dụng để xây dựng bản đồ hệ thống đường cao tốc của người Maya

Mới đây với sự trợ giúp LiDAR nhóm nghiên cứu Mirador Basin Project đã phát hiện ra hệ thống đường cao tốc ở rừng mưa Guatemala. Dự án lưu vực sông Mirador sử dụng một hệ thống LiDAR có khả năng lập bản đồ 560.000 điểm/giây để cung cấp một bản đồ địa hình chính xác của một khu định […]

Thông báo tuyển nghiên cứu sinh cho dự án

Trung tâm công nghệ tích hợp liên ngành giám sát hiện trường (Trung tâm FIMO), trường Đại học Công nghệ, Đại học quốc gia Hà Nội có chức năng chính là nghiên cứu, phát triển và triển khai các sản phẩm khoa học công nghệ trong lĩnh vực Công nghệ tích hợp liên ngành phục […]