Quản lý dự án PMBok 5th

Link download PMBok v5: https://drive.google.com/file/d/0B8TtwK4Jdu7xZzN3YWhlMHlQaE0/view?usp=sharing Thảo luận

KDL-INT3207-1

Bài tập lớn cho các nhóm nhé: Danh sách chia nhóm:   https://docs.google.com/spreadsheets/d/1didWfR58r2tUr9kDJ2hsqlLQDkqcNE5liE47Mmn9SnM/edit?usp=sharing Hướng dẫn bóc tách dữ liệu web: https://drive.google.com/file/d/0B8TtwK4Jdu7xMUhHZ1J0ckpCZ0E/view?usp=sharing …

Quy trình Xây dựng điều lệ dự án (Develop Project Charter)

Định nghĩa: Xây dựng điều lệ dự án là quá trình phát triển một tài liệu chính thức cho phép sự tồn tại của một dự án và quy định cho người quản lý dự án có quyền áp dụng các nguồn…

47 quy trình trong quản lý dự án

47 quy trình trong quản lý dự án. Xây dựng điều lệ dự án Xác định các bên liên quan đến dự án Xây dựng kế hoạch quản lý dự án Kế hoạch quản lý phạm vi dự án Thu thập…