Đoàn phóng viên ghi hình trạm thu ảnh vệ tinh của trung tâm FIMO

Đoàn phóng viên ghi hình trạm thu ảnh vệ tinh của trung tâm FIMO