Hình 4: TS. Bùi Quang Hưng giới thiệu về mô hình và định hướng nghiên cứu của trung tâm FIMO

Hình 4: TS. Bùi Quang Hưng giới thiệu về mô hình và định hướng nghiên cứu của trung tâm FIMO