Các thành viên FIMO và GS. Hui Lin cùng trao đổi về kiến thức chuyên môn

Các thành viên FIMO và GS. Hui Lin cùng trao đổi về kiến thức chuyên môn