Đoàn thăm viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đoàn thăm viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp