GS. Dominique chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ Trung tâm FIMO

GS. Dominique chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ Trung tâm FIMO