GS. Dominique chụp ảnh cùng NCS. Phạm Văn Hà

GS. Dominique chụp ảnh cùng NCS. Phạm Văn Hà