Các đại biểu tham gia Field trip tại Cần Giờ

Các đại biểu tham gia Field trip tại Cần Giờ