Ban tổ chức chụp ảnh kỷ niệm cùng Đại biểu

Ban tổ chức chụp ảnh kỷ niệm cùng Đại biểu