GS. Koyu Furukawa giới thiệu về các chương trình học tại ĐH Kokagakuin và các dự án nghiên cứu của mình

GS. Koyu Furukawa giới thiệu về các chương trình học tại ĐH Kokagakuin và các dự án nghiên cứu của mình