GS.TS. Nguyễn Hữu Đức đưa ra các góp ý, chỉ đạo cho hai hệ thống APOM và FORIS

GS.TS. Nguyễn Hữu Đức đưa ra các góp ý, chỉ đạo cho hai hệ thống APOM và FORIS