GS.TS Nguyễn Hữu Đức đên thăm hệ thống hạ tầng, cơ sở vật chất của Trung tâm FIMO

GS.TS Nguyễn Hữu Đức đên thăm hệ thống hạ tầng, cơ sở vật chất của Trung tâm FIMO