Ảnh kỷ niệm chụp chung các thành viên tham dự hội thảo

Ảnh kỷ niệm chụp chung các thành viên tham dự hội thảo