Nghiên cứu viên Trần Nguyên Lễ chạy thử hệ thống cảnh báo cháy rừng FORIS

Nghiên cứu viên Trần Nguyên Lễ chạy thử hệ thống cảnh báo cháy rừng FORIS