GS.TS Nguyễn Thanh Thủy và TS. Đoàn Hoài Nam ký biên bản ghi nhớ hợp tác

GS.TS Nguyễn Thanh Thủy và TS. Đoàn Hoài Nam ký biên bản ghi nhớ hợp tác