Phạm Hữu Bằng về thăm FIMO

Ngày 16/12/2016
Anh Phạm Văn Bằng, thành viên cũ của FIMO hiện đang làm nghiên cứu tại Trường Đại học Bremen, Đức, có dịp về thăm lại FIMO

Anh Phạm Hữu Bằng

Anh Phạm Hữu Bằng

Tác giả: Quách Mạnh Đạt

You may also like...