Sinh viên Phan Văn Thanh báo cáo kết quả đề tài Quản lý và cảnh báo thông tin ô nhiễm không khí

Sinh viên Phan Văn Thanh báo cáo kết quả đề tài Quản lý và cảnh báo thông tin ô nhiễm không khí