TS. Crevier trình bầy Seminar về ảnh vệ tinh RADARSAT

TS. Crevier trình bầy Seminar về ảnh vệ tinh RADARSAT