Các bạn sinh viên đang lắng nghe chuyên gia trình bày về các vấn đề sẽ thực hành trong khóa học

Các bạn sinh viên đang lắng nghe chuyên gia trình bày về các vấn đề sẽ thực hành trong khóa học