TS. Bùi Quang Hưng phát biểu mở đầu chương trình

TS. Bùi Quang Hưng phát biểu mở đầu chương trình