Ký kết hợp tác MOU giữa trung tâm FIMO và công ty Nextech

Ký kết hợp tác MOU giữa trung tâm FIMO và công ty Nextech