GS. TS. Nguyễn Thanh Thủy giới thiệu về Trường Đại học Công Nghệ

GS. TS. Nguyễn Thanh Thủy giới thiệu về Trường Đại học Công Nghệ