Đoàn tới thăm Trung tâm Nghiên cứu Viễn thám và Không Gian

Đoàn tới thăm Trung tâm Nghiên cứu Viễn thám và Không Gian