INTERNET OF THINGS (IOT)


FairKit: FIMO Air Pollution Monitoring Kit

   

  FairNet: Network of FairKits: https://fairnet.vn

 

  FIMO CANSAT

 

 

 

  UAV for earth information collection and disaster monitoring

  Partners

NEXTECH  Co.,Ltd; Japan

DONRE Hanoi

University of Technology Sydney

The Asia Foundation

 

  Selected Publications

  • Hà Đức Văn, Nguyễn Thị Nhật Thanh, Nguyễn Thanh Thủy, Vũ Duy Lợi, Bùi Quang Hưng. Xây dựng mạng cảm biến giá rẻ không dây FAirNet giám sát nồng độ bụi PM2.5 sử dụng bộ chuẩn OGC SWE, Hội thảo Quốc gia lần thứ XX về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin, 2017