MOU Signing Ceremony between IME and FIMO

Memorandum of Understanding Signing Ceremony between Laboratory of Information Media Environment (IME)-Graduate School of Information Science and Technology Hokkaido University and Center of Interdisciplinary Integrated...

FIMOSOPHY tháng 9

Dưới đây là một vài sự kiện của FIMO diễn ra trong tháng 9: FIMO ký Thỏa thuận hợp tác nghiên cứu phát triển với Sở...