Spatial data Exploration and Analysis Platform (SEAP)

 1. Members

 

Dr. BUI Quang Hung (Team Leader)

Prof. Dr. NGUYEN Thanh Thuy (Advisor)

Dr. NGUYEN Thi Nhat Thanh (Advisor)

Mr. LUU Quang Thang

Mr. PHAN Van Thanh

Mr. TRAN Trung Kien

Mr. NGUYEN Van Bau

Hình ảnh có liên quanMs. NGUYEN Thi Oanh Ảnh đại diện của Lê Quân, Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời

Mr. LE Anh Quan

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời Mr. VU Trung Hieu (Internship)

MSc. DAO Ngoc Thanh (moved to a software company)

MSc. LUU Viet Hung (moved to SHIP team)

Mr. NGUYEN Van Hung (Graduated)

Mr. VAN Dai (moved to a software company)

Mr. VU Hong Phu (Graduated)

2. Mission

  • Conduct research on developing spatial data infrastructure

3. Vision

  • Building the Nation-wide Spatial Data Infrastructure

4. Partners

5. Contact