Spatial Data Infrastructure – Cloud Computing (SDI)

 1. Members

Dr. BUI Quang Hung (Team Leader)

Prof. Dr. NGUYEN Thanh Thuy

Dr. NGUYEN Thi Nhat Thanh

MSc. LUU Viet Hung

MSc. DAO Ngoc Thanh

Mr. VAN Dai

Mr. PHAN Van Thanh

Mr. VU Hong Phu

Mr. NGUYEN Van Hung

Mr. LUU Quang Thang

2. Mission

  • Conduct research on developing spatial data infrastructure

3. Vision

  • Building the Nation-wide Spatial Data Infrastructure

4. Partners

5. Contact