Vệ tinh thời tiết JPSS-1 của NOAA được lên kế hoạch phóng trong tháng 11

Vệ tinh thời tiết JPSS-1 của NOAA được lên kế hoạch phóng trong tháng 11