Nghiệm thu đề tài SHIP 5

Ngày 25/8/2016
Nghiệm thu cơ sở đề tài phát hiện tàu thuyền sử dụng ảnh vệ tinh  tại Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam. FIMO là đơn vị phối hợp thực hiện đề tài này.

Hội đồng nghiệm thu đang thảo luận về kết quả nghiên cứu của đề tài

Hội đồng nghiệm thu đang thảo luận về kết quả nghiên cứu của đề tài

Tác giả: Quách Mạnh Đạt