Ban tổ chức chụp ảnh kỷ niệm cùng đại biểu

Hội thảo OGC Việt Nam 2017

Hội thảo OGC Vietnam 2017: OPEN GEOSPATIAL STANDARDS FOR INFORMATION SHARING IN THE DIGITAL REVOLUTION Ngày 23-24/02/2017, Hội thảo OGC Việt Nam 2017 với chủ...

KDL-INT3207-1

Bài tập lớn cho các nhóm nhé: Danh sách chia nhóm:   https://docs.google.com/spreadsheets/d/1didWfR58r2tUr9kDJ2hsqlLQDkqcNE5liE47Mmn9SnM/edit?usp=sharing Hướng dẫn bóc tách dữ liệu web: https://drive.google.com/file/d/0B8TtwK4Jdu7xMUhHZ1J0ckpCZ0E/view?usp=sharing Báo cáo tiến độ: