AIR POLLUTION MANAGEMENT

MISSION

        Research and development in fields of air quality monitoring and management

RESEARCH ACTIVITIES

 • Research and development of satellite-based air pollutant concentration maps (PM2.5, NO2, O3, …) from regional/national scales to local scales;
 • Air pollution modelling using photochemical transportation models, receptor models … (WRF-Chem/CMAQ/CAMx, CMB,PMF, HYSPLIT …);
 • Impact assessment of air pollution from agriculture, transportation, urbanization, industrialization … on public health, environment and climate change.
 • Development of emission inventories and investigation of emission sources.
 • Development of mobile and web applications to automatically collect, store, process and visualize data and to provide different services to users in term of air quality.
 • Research and development of sensor network (in collaboration with IoT team

RESEARCH ACTIVITIES

 1. TẠP CHÍ QUỐC TẾ/ TRONG NƯỚC

1

2020

Do, T.N.N, Ngo, X. T., Pham, V. H., Vuong, N. L., Le, H. A., Pham, C. T., Bui, Q. H., & Nguyen, T. N. T (2020). Application of WRF-Chem to simulate air quality over Northern Vietnam. Environmental science and pollution research international, 10.1007/s11356-020-08913-y. Advance online publication. https://doi.org/10.1007/s11356-020-08913-y

2

2019

Thanh T.N. Nguyen, Ha V. Pham, Kristofer Lasko, Mai T. Bui, Dominique Laffly, Astrid Jourdan, Hung Q. Bui (2019). Spatiotemporal analysis of ground and satellite-based aerosol for air quality assessment in the Southeast Asia region. Environmental Pollution. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2019.113106

3

2019

Nguyen Thi Trang Nhung, Christian Schindler, Ngo Quy Chau, Phan Thi Hanh, Le Tu Hoang, Tran Minh Dien, Nguyen Thi Nhat Thanh, Nino Künzli, Exposure to air pollution and risk of hospitalization for cardiovascular diseases amongst Vietnamese adults: Case-crossover study, Science of The Total Environment, Volume 703, 2020,134637, ISSN 0048-9697,
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.134637.

4

2019

Thi Nhat Thanh Nguyen, Hoang Anh Le, Thi Minh Tra Mac, Thi Trang Nhung Nguyen, Van Ha Pham, Quang Hung Bui (2018). “Current Status of PM2.5 Pollution and its Mitigation in Vietnam”. Global Environmental Research, vol.22, no.1&2.

5

2018

Lasko K, Vadrevu KP, Nguyen TTN (2018) Analysis of air pollution over Hanoi, Vietnam using multi-satellite and MERRA reanalysis datasets. PLoS ONE 13(5): e0196629. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0196629

6

2017

Lasko, K.; Vadrevu, K. P.; Tran, V. T.; Ellicott, E.; Nguyen, T. T. N.; Bui, H. Q.; Justice, C. Satellites may underestimate rice residue and associated burning emissions in Vietnam.Environmental Research Letters, vol. 12, no.8, 085006, 2017.

7

2015

Nguyen, T. T. N.; Bui, H. Q.; Pham, H. V; Luu, H. V; Man, C. D.; Pham, H. N.; Le, H. T.; Nguyen, T. T. Particulate matter concentration mapping from MODIS satellite data: a Vietnamese case study. Environmental Research Letters, vol. 10,no. 9, 095016, 2015.

8

2015

Khac Phong Do, Ba Tung Nguyen, Xuan Thanh Nguyen, Quang Hung Bui, Nguyen Le Tran, Thi Nhat Thanh Nguyen, Van Quynh Vuong, Huy Lai Nguyen, and Thanh Ha Le.Spatial Interpolation and Assimilation Methods for Satellite and Ground Meteorological Data in Vietnam.Journal of Information Processing Systems, vol. 11, no. 4, pp. 556–572, 2015. DOI: 10.3745/JIPS.02.0030.

9

2015

Xuan Thanh Nguyen, Ba Tung Nguyen, Khac Phong Do, Quang Hung Bui, Thi Nhat Thanh Nguyen, Van Quynh Vuong, and Thanh Ha Le.Spatial Interpolation of Meteorologic Variables in Vietnam using the Kriging Method.Journal of Information Processing Systems, vol. 11, no. 1, pp. 134–147, 2015. DOI: 10.3745/JIPS.02.0016.

10

2014

Le, T. H.; Thanh Nguyen, T. N.; Lasko, K.; Ilavajhala, S.; Vadrevu, K. P.; Justice, C. Vegetation fires and air pollution in Vietnam.Environmental Pollution,vol. 195, pp. 267-275, 2014, doi:10.1016/j.envpol.2014.07.023.

KỶ YẾU HỘI THẢO QUỐC TẾ

1

2019

T.N.T. Nguyen, D.V. Ha, T.N.N. Do, V.H. Nguyen, X.T. Ngo, V.H. Phan, N.D. Nguyen and Q.H. Bui (2019). “Air pollution monitoring network using low-cost sensors, a case study in Hanoi, Vietnam”. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 266, conference 1

2

2019

T.D. Pham, V.H. Pham, Q.T. Luu, X.T. Ngo, T.N.T. Nguyen and Q.H. Bui (2019). “Analyzing the impacts of urban expansion on air pollution in Vietnam using the SEAP platform”. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 266, conference 1.

3

2019

P. Van Ha, N. X. Truong, D. Laffly, A. Jourdan and N. T. Nhat Thanh, “Evaluation of Maximum Likelihood Estimation and regression methods for fusion of multiple satellite Aerosol Optical Depth data over Vietnam,” 2019 11th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE), Da Nang, Vietnam, 2019, pp. 1-6.
doi: 10.1109/KSE.2019.8919417

4

2018

Pham Van Ha, Nguyen Thi Nhat Thanh , Bui Quang Hung , Pascal Klein, Astrid Jourdan, Dominique Laffly, Assessment of georeferencing methods on MODIS Terra / Aqua and VIIRS NPP satellite images in Vietnam. Proceeding of The 10th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2018), 01-03 November 2018, Ho Chi Minh City, Vietnam

5

2016

Duc, L. N.; Chuc, M. D.; Hung, B. Q.; Thanh, N. T. N. Standardization procedure for automatic environmental data: A case study in Hanoi, Vietnam. 2016IEEEEighth International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE),pp. 321–326,2016

6

2016

Hung V. Luu, Chuc D. Man, Ke C. Luong, Hung Q. Bui, Thanh T.N. Nguyen. Air pollution mapping from high spatial resolution satellite images: a case study in Hanoi.Proc. of The 2nd International Joint Conference IJCC, Advanced and Applied convergence, pp. 130– 135, 2016.

7

2014

Man, D. C.; Luu, V. H.; Bui, Q. H.; Nguyen, T. N. T..Cloud Detection Algorithm for LandSat 8 Image Using Multispectral Rules and Spatial Variability.Knowledge and Systems Engineering. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol.326, pp 247-259, 2014.

8

2013

Nguyen, T. N. T.; Ta, V. C.; Le, T. H.; Mantovani, S. Particulate Matter Concentration Estimation from Satellite Aerosol and Meteorological Parameters: Data-Driven Approaches.Knowledge and Systems Engineering. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 244, pp. 351-362, 2013.

BOOK CHAPTER

1

2020

Thi Nhat Thanh Nguyen, Viet Hung Luu, Van Ha Pham, Quang Hung Bui, Thi Kim Oanh Nguyen (2020), Particulate Matter Concentration Mapping from Satellite Imagery, TORUS 3 – Toward an Open Resource Using Services, ISBN: 9781786306005, Wiley.

2

2020

Van Ha PHAM, Thi Nhat Thanh NGUYEN and Dominique LAFFLY (2020), Remote Sensing Case studies, TORUS 2 – Toward an Open Resource Using Services, ISBN: 9781786306005, Wiley.

3

2020

Van Ha PHAM, Viet Hung LUU, Anh PHAN, Dominique LAFFLY, Quang Hung BUI and Thi Nhat Thanh NGUYEN (2020), Remote Sensing Products, TORUS 2 – Toward an Open Resource Using Services, ISBN: 9781786306005, Wiley.

4

2018

Tran V.T. et al. (2018) Satellite Aerosol Optical Depth over Vietnam – An Analysis from VIIRS and CALIOP Aerosol Products. In: Vadrevu K., Ohara T., Justice C. (eds) Land-Atmospheric Research Applications in South and Southeast Asia. Springer Remote Sensing/Photogrammetry. Springer, Cham

KỶ YẾU HỘI THẢO TRONG NƯỚC

1

2018

Xuân Trường Ngô, Văn Hải Nguyễn, Trung Kiên Trần, Thành Công Đỗ, Đức Văn Hà, Quang Thắng Lưu, Việt Hưng Lưu, Quang Hưng Bùi and Thị Nhật Thanh Nguyễn. Thiết kế và chế tạo vệ tinh FIMO CANSAT. Hội nghị quốc gia lần thứ XXI về điện tử, truyền thông và công nghệ thông tin (REV-ECIT 2018)

2

2014

Nguyen Quoc Huy, Pham Huu Bang, Nguyen Thi Nhat Thanh, Pham Van Cu, Bui Quang Hung. Xây dựng hệ thống WebGIS hỗ trợ quản lý và chia sẻ dữ liệu ảnh viễn thám mã nguồn mở: áp dụng cho dữ liệu ảnh MODIS. Kỷ yếu Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc; pp. 855-862; 2014

3

2014

Nguyen Thi Nhat Thanh, Bui Quang Hung, Luong Chinh Ke, Luu Viet Hung, Pham Van Ha, Dao Ngoc Thanh, Pham Huu Bang, Man Duc Chuc, Le Thanh Ha, Nguyen Nam Hoang, Nguyen Hai Chau, Nguyen Thanh Thuy. Nghiên cứu và phát triển hệ thống giám sát và cảnh báo mức độ ô nhiễm không khí tại Việt Nam. Kỷ yếu Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc; pp. 863-870, 2014

PRODUCTS

 • Satellite-derived air pollution mapping

Bản đồ PM2.5 3km toàn quốc trung bình năm 2019

Bản đồ PM2.5 độ phân giải cao (30m) trên vùng Hà Nội

Ảnh sol khí Landsat độ phân giải cao (30m) trên vùng Hà Nội (Ngày 30-11-2019)

 • Air quality modeling

  Nồng độ PM2.5 ở miền Bắc Việt Nam từ mô hình WRF/Chem (Tháng 1  năm 2014) Nồng độ PM2.5 ở miền Bắc Việt Nam từ mô hình WRF/Chem (Tháng  7 năm 2014)
 • Impact assessment

  • Sức khỏe cộng đồng:

Ảnh hưởng của nồng độ ONKK đến bệnh tim mạch

  • Đô thị hóa:

Nồng độ AOD ở khu vực thành thị và nông thôn

  • Đốt sinh khối:

Diễn biến nồng độ AOD và số điểm cháy tại một số nước Đông Nam

  • Covid-19:
  • Emission inventories and sources

Phân tích thành phần sol khí từ ảnh CALIPSO

 

Air Pollution Monitoring System

 

 FIMO Air Pollution Monitoring Network (collaboration with IoT team)

PARTNERS

 • Vietnam

 • International

HUMAN RESOURECES

 • Member

Alumni

No

Full Name

Position

Current Work

1

Luu Viet Hung

Researcher

Vin Commerce

2

Man Duc Chuc

Researcher

PhD Student in Japan

3

Pham Huu Bang

Researcher

PhD Student in Germany

4

Le Xuan Thanh

Developer

3D House Company

5

Ha Duc Van

Developer

IoT Team

6

Nguyen Van Linh

Developer

Private Company

7

Phan Van Thanh

Developer

3D House Company

8

Do Tu

Developer

3D House Company

9

Nguyen Van Hung

Student

Private Company

10

Ngo Duc Duong

Student

Private Company

11

Hoang Duong

Student

Private Company

12

Trinh Xuan Nam

Student

Private Company

13

Vu Ngoc Thanh

Student

Private Company

14

Phan Hong Thai

Student

Private Company

MEDIA