47 quy trình trong quản lý dự án

47 quy trình trong quản lý dự án.

 1. Xây dựng điều lệ dự án
 2. Xác định các bên liên quan đến dự án
 3. Xây dựng kế hoạch quản lý dự án
 4. Kế hoạch quản lý phạm vi dự án
 5. Thu thập yêu cầu
 6. Định nghĩa phạm vi dự án
 7. Tạo các cấu trúc phân chia công việc
 8. Kế hoạch quản lý lịch trình dự án
 9. Định nghĩa các hoạt động của dự án
 10. Sắp xếp thứ tự các hoạt động
 11. Ước lượng các nguồn lực cho các hoạt động
 12. Ước lượng thời gian cần thiết cho các hoạt động
 13. Xây dựng lịch trình dự án
 14. Kế hoạch quản trị chi phí
 15. Ước lượng chi phí cho các hoạt động dự án
 16. Xác định ngân sách dự án
 17. Kế hoạch quản lý chất lượng dự án
 18. Kế hoạch quản trị nguồn lực dự án
 19. Kế hoạch quản trị truyền thông dự án
 20. Kế hoạch quản trị rủi ro dự án
 21. Xác định các rủi ro
 22. Phân tích định tính các rủi ro
 23. Phân tích định lượng các rủi ro
 24. Kế hoạc phản ứng với các rủi ro
 25. Kế hoạch mua sắm cho dự án
 26. Kế hoạch quản trị mối quan hệ với các bên liên quan
 27. Chỉ đạo và quản lý các công việc dự án
 28. Đảm bảo chất lượng dự án
 29. Huy động nhóm thực hiện dự án
 30. Phát triển nhóm thực hiện dự án
 31. Quản lý nhóm thực hiện dự án
 32. Quản lý truyển thông dự án
 33. Tiến hành mua sắm
 34. Quản trị sự gắn kết với các bên liên quan
 35. Giám sát và điều chỉnh các công việc của dự án
 36. Điều chỉnh các thay đổi tích hợp
 37. Kiểm tra phạm vi dự án
 38. Điều chỉnh phạm vi dự án
 39. Điều chỉnh lịch trình dự án
 40. Điều chỉnh chi phí
 41. Điều chỉnh chất lượng
 42. Điều chỉnh truyền thông
 43. Điều chỉnh rủi ro
 44. Điều chỉnh mua sắm
 45. Điều chỉnh sự gắn kết với các bên liên quan
 46. Kết thúc mua sắm
 47. Đóng dự án