Bản đồ ô nhiễm không khí có độ phân giải cao với xe Google Street View: Ứng dụng từ khai thác dữ liệu lớn

Ô nhiễm không khí hiện đang ảnh hưởng tới hàng tỷ người trên thế giới nhưng các giải pháp về quan trắc và đo đạc ô nhiễm không khí còn rất hạn chế. Đặc biệt ở đô thị, nồng độ chất ô nhiễm không khí có biến động lớn ngay cả trên khoảng cách nhỏ ( << 1 km) do các nguồn phát thải không đều, pha loãng, và các biến đổi hóa lý. Ngày nay, các phương pháp quan trắc ô nhiễm truyền thống tại các trạm cố định thiếu đi độ chi tiết (độ phân giải không gian thấp) để phân tích được điểm nóng và sự phơi nhiễm của cư dân với ô nhiễm không khí.

 

Nhóm nghiên cứu tại Trường Đại học Texas tại Austin đã phát triển một kỹ thuật mới để tạo ra các bản đồ ô nhiễm với độ phân giải không gian cao hơn 4-5 lần trạm cố định truyền thống  cho các đô thị lớn. Thiết bị được đặt trên các xe Google Street View với khả năng đo nhanh các chất ô nhiễm không khí tại từng tuyến phố trên một vùng 30 km2 tại Oakland, CA và cung cấp một tập dữ liệu ô nhiễm không khí đô thị có chất lượng và dung lượng cực lớn. Kết quả là các bản đồ hàng ngày của các chất NO, NO2, và BC tại độ phân giải 30 m được cung cấp. Các mẫu ô nhiễm liên tục thay đổi đáng kể trên quy mô nhỏ do các nguồn phát thải địa phương, lên đến 5-8 mẫu trong một tòa nhà. Vì sự khác nhau về chất lượng không khí địa phương ảnh hưởng sâu sắc đến sức khoẻ cộng đồng và môi trường, kết quả này có ý nghĩa quan trọng đối với cách đo và quản lý ô nhiễm không khí. Nếu được kiểm định chất lượng ở những nơi khác, cách tiếp cận đo lường này có thể dễ dàng mở rộng để giải quyết những thiếu sót về số liệu chất lượng không khí trên toàn thế giới….

Nguồn: http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.est.7b00891