Big Data và Lidar

Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật VTT của Phần Lan đang phát triển các giải pháp mới cho việc sử dụng có hiệu quả và bền vững các nguồn lực của nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp, như là một phần của một liên minh quốc tế. Mục đích chính là sử dụng Big Data đặc biệt là trong việc sản xuất nguyên liệu thô cho ngành công nghiệp sinh học để sản xuất lương thực, năng lượng và vật liệu sinh học. Trong lâm nghiệp, MHG Systems đang dẫn đầu phát triển các dịch vụ dựa trên số liệu lâm nghiệp.

Dự án Biological Data Driven (DataBio), được tài trợ đồng tài trợ bởi chương trình Horizon 2020 của EU, đề cập đến các luồng thông tin thu thập được thông qua các cảm biến được đặt trong đất và không khí, cũng như từ các hình ảnh trên không và vệ tinh. Mục đích là để cải thiện việc ra quyết định của nông dân, người lâm nghiệp và ngư dân.

26 mô hình thí điểm nông, lâm nghiệp và thủy sản của dự án đang phát triển các công cụ phần mềm phổ biến để phân tích và tinh lọc luồng thông tin. Các kết quả thí điểm và các giải pháp mới cũng dự kiến tạo ra các cơ hội kinh doanh mới và tăng cường sử dụng các công nghệ Big Data trong bước đầu sản xuất cho ngành công nghiệp sinh học.

Hình ảnh vệ tinh được sử dụng để xác định các thiệt hại về rừng và lập kế hoạch chặt hạ. Cây trồng có thể được lập bản đồ thậm chí chính xác hơn bằng cách sử dụng laser quét trên không. Các phương pháp này có thể được sử dụng để xác định các loài cây tự nhiên, số lượng và sức khoẻ, điều này có nghĩa là chủ rừng có thể lên kế hoạch hoạt động tốt hơn.

Nguồn: LiDAR News