CƠ SỞ KHOA HỌC PHỤC VỤ ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH XÂY DỰNG NỀN TẢNG CUNG CẤP DỊCH VỤ DỮ LIỆU ĐỊA CHỈ VIỆT NAM

Hội thảo tiếp tục diễn ra ngày 12/01/2021 tại nhà khách VNU, khu CNC Hòa Lạc.

   PHIÊN TOÀN THỂ LOẠI: NHÓM TÁC DỤNG QUỐC TẾ – JPMD (Japan post Direct Maketing – Nhật Bản)

TS. Bùi Quang Hưng: WeMap 2021

ThS. Lưu Việt Hưng: PAV – Phân tích và đánh giá thuộc tính JPMD

Nội dung cuộc họp:

– Giới thiệu về sản phẩm, FIMO nghiên cứu và kế hoạch phát triển 2021

– Cập nhật tác giả dự án tiến độ

– Giới thiệu các ý tưởng mới phát triển