Khóa đào tạo Cơ sở dữ liệu vùng Tây Bắc tại Hòa Lạc

Ngày 12/06/2016
FIMO đồng tổ chức Khóa đào tạo Cơ sở dữ liệu vùng Tây Bắc tại Hòa Lạc

Hình ảnh học viên tại Hòa Lạc

Hình ảnh học viên tại Hòa Lạc

Tác giả: Quách Mạnh Đạt