GS. Hui Lin trình bày về áp dụng công nghệ VGE trong hệ thống thong tin địa lý

GS. Hui Lin trình bày về áp dụng công nghệ VGE trong hệ thống thong tin địa lý