GS.VS. Nguyễn Văn Hiệu và Ban Giám hiệu trường Đại học Công nghệ thăm FIMO

Ngày 30/6/2016GS.VS. Nguyễn Văn Hiệu và Ban Giám hiệu trường Đại học Công nghệ thăm FIMO

GS.VS. Nguyễn Văn Hiệu (thứ 3 từ phải sang)

GS.VS. Nguyễn Văn Hiệu (thứ 3 từ phải sang)

Tác giả: Quách Mạnh Đạt