Hội thảo của Cục bảo tồn về NBDS và GBIF

Ngày 29/06/2016 
FIMO tham gia và báo cáo tại Hội thảo của Cục bảo tồn về NBDS và GBIF.

Hình ảnh buổi hội thảo

Hình ảnh buổi hội thảo

Tác giả: Quách Mạnh Đạt