TS. Bùi Quang Hưng giới thiệu với GS.TS. Nguyễn Hữu Đức về trung tâm FIMO và hai đề tài trung tâm đang thực hiện

TS. Bùi Quang Hưng giới thiệu với GS.TS. Nguyễn Hữu Đức về trung tâm FIMO và hai đề tài trung tâm đang thực hiện