GS.TS. Nguyễn Hữu Đức tham quan trạm thu ảnh vệ tinh đặt tại ĐHCN

GS.TS. Nguyễn Hữu Đức tham quan trạm thu ảnh vệ tinh đặt tại ĐHCN