Đoàn Đại học Công Nghệ, Trung tâm FIMO đến thăm Đại học Quốc gia Trung Đài Loan

Đoàn Đại học Công Nghệ, Trung tâm FIMO đến thăm Đại học Quốc gia Trung Đài Loan