Sinh nhật Chức MD

Ngày 21/12/2016 FIMO tổ chức sinh nhật lần thứ 24 cho Mẫn Đức Chức – Thành viên của FIMO Tác giả: Quách Mạnh Đạt

TS. William Salas

Ngày 16/12/2016 FIMO Gặp mặt TS. William Salas, Giám đốc công ty Applied GeeoSolutionsSallas tại Hà Nội