FIMOSOPHY tháng 10

Dưới đây là một vài sự kiện của FIMO diễn ra trong tháng 10: Đoàn phóng viên đài truyền hình Nhân Dân đến ghi hình về...

FIMO English Club: Problem Solving

A problem is a situation that needs attention. When you encounter a problem you can solve them through the Problem Solving process The problem solving...

MOU Signing Ceremony between IME and FIMO

Memorandum of Understanding Signing Ceremony between Laboratory of Information Media Environment (IME)-Graduate School of Information Science and Technology Hokkaido University and Center of Interdisciplinary Integrated...