CÔNG VĂN ĐI NĂM 2016

Tháng 1:

1. Công văn đi ngày 5/1/2016: Tờ trình thành lập Viện Fimo

Cvd. thanh lap Vien FIMO

2. Công văn đi ngày 8/1/2016  : Tờ trình xin đi làm ngày nghỉ

Cvd. to trinh xin di lam ngay nghi

Tháng 2:

CÔNG VĂN ĐẾN NĂM 2016

Tháng 1:

1.Công văn đến ngày 5/1/2016: Giấy mời dự giao ban

Cvd.moi tham du giao ban

2. Công văn đến ngày 5/1/2016: Xây dựng báo cao giao ban quý

Cvd.bao cao giao ban

3. Công văn đến ngày 13/1/2016: Báo cáo giao ban quý I

Cvd. Bao cao giao ban quy 1

4. Công văn đến ngày 13/1/2016:  Kết luận của hiệu trưởng tại hội nghi giao ban quý I

Cvd. KL giao ban quy 1

5.Công văn đến ngày 27/1/2016: Giấy mời họp báo cáo giữa kỳ của Trung tâm Nghiên cứu Châu Á

Cvd.giay moi ARC

6. Công văn đến ngày 27/1/2016: Đơn xin hỗ trợ tiền trực Tết

Cvd.ho tro tet

Tháng 2:

1. Công văn đến ngày 22/2/2016: Thông báo về chức năng, nhiệm vụ của Thư ký Ban Giám hiệu

Cvd. TBnhiemvuthukiBGH

2. Công văn đến ngày 22/2/2016: Đăng ký đề tài cấp trường năm 2016

Cvd. dangkidetaicaptruong2016

3. Công văn đến ngày 26/2/2016: Đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2016 do Samsung tài trợ

Cvd. DexuatNVKH2016SamsungTT

4. Công văn đến ngày 26/2/2016: Họp triển khai hợp tác với địa phương

Cvd. Hoptrienkhaihoptacvoidiaphuong

Tháng 3:

1. Công văn đến ngày 3/3/2016: Hội nghị giao ban công tác tháng 3 năm 2016

Cvd.Hopgiaoban

2. Công văn đến ngày 10/3/2016: Báo cáo giao ban công tác tháng 3 năm 2016

Cvd. Baocaogiaobanthang3.2016

3. Công văn đến ngày 11/3/2016: Kết luận của Hiệu trường ĐHCN tại hội nghị giao ban tháng 3/2016

Cvd. Ketluangiaobanthang3