Human Resources

Research Activities

Products

SEAP: Spatial data Exploration and Analysis Platform

WeMap.vn: Vietnam Digital Map

TMACT: A Thematic Map Automatically Creating Tool For Maintaining WebGIS Systems

SHRIMP: A satellite image Sharing – Receiving – Management Platform

Partners

Selected Publications

  • Thang Luu, Thanh Nguyen Thi Nhat, Thuy Nguyen Thanh and Hung Bui Quang.TMACT: A Thematic Map Automatically Creating Tool for Maintaining WebGIS Systems. .Proceeding of The 9th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2017), 19-21 October 2017, Hue City, Vietnam.
  • Mẫn Đức Chức, Lưu Quang Thắng, Nguyễn Thị Nhật Thanh, Nguyễn Thanh Thủy, Bùi Quang Hưng. SHRIMP: Hệ thống thu nhận, quản lý và chia sẻ dữ liệu ảnh vệ tinh từ trạm thu mặt đất. Hội thảo Quốc gia lần thứ XX về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin, 2017
  • Lưu Quang Thắng, Phan Anh, Lưu Việt Hưng, Nguyễn Thị Nhật Thanh, Bùi Quang Hưng, Sử dụng công nghệ Hadoop và Spark để lưu trữ và xử lý phân tán ảnh vệ tinh VNREDSat-1, Kỷ yếu Hội thảo khoa học ứng dụng GIS toàn quốc; pp. 883-892; 2017
  • Lưu Quang Thắng, Phan Anh, Nguyễn Thị Nhật Thanh, Bùi Quang Hưng, SEAP: nền tảng mới cho việc khai thác và phân tích dữ liệu không gian lớn, Kỷ yếu Hội thảo khoa học ứng dụng GIS toàn quốc; pp. 874-882; 2017
  • Nguyen Quoc Huy, Pham Huu Bang, Nguyen Thi Nhat Thanh, Pham Van Cu, Bui Quang Hung. Xây dựng hệ thống WebGIS hỗ trợ quản lý và chia sẻ dữ liệu ảnh viễn thám mã nguồn mở: áp dụng cho dữ liệu ảnh MODIS. Kỷ yếu Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc; pp. 855-862; 2014