Chương trình thanh niên khởi nghiệp

Ngày 16/10/2016
Thành viên của FIMO giới thiệu hệ thống APOM tại chương trình Thanh niên khởi nghiệp tại Đại học Quốc gia Hà Nội

Thành viên của FIMO trả lời phỏng vấn

Thành viên của FIMO trả lời phỏng vấn

Hình ảnh tại chương trình thanh niên khởi nghiệp

Hình ảnh tại chương trình thanh niên khởi nghiệp

Tác giả: Quách Mạnh Đạt