Đoàn công tác của nhóm các công ty trong lĩnh vực cơ khi và tự động hóa làm việc với FIMO

Ngày 13/10/2016
Đoàn công tác của nhóm các công ty trong lĩnh vực cơ khi và tự động hóa đến thăm và làm việc với FIMO. Các bên cùng thảo luận để tìm các cơ hội hợp tác nghiên cứu phát triển.

Hình ảnh tại cuộc thảo luận

Hình ảnh tại cuộc thảo luận

Tác giả: Quách Mạnh Đạt